Ние сме креативни

Вдъхновени от заобикалящата ни среда ние създаваме уникални изделия, комбинирайки по хармоничен начин дърво с естествени камъни, епоксидна смола, конопени въжета, стъкло и метал.

Добре дошли в мястото, където се срещат креативните идеи за изделия от дърво с ръчната им изработка  от социално слаби хора, чиито творчески възможности за първи път в живота им се развиват и ценят. Насладете се на резултата.

Ние сме дълбоко убедени в необходимостта да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи от населението, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Водени от това, на 01. 06. 2018 г. чрез фирма „Дайра бижутерия и стил“ ЕООД започнахме да изпълняваме проект за Социално предприятие „Работилница за сувенири и бижута от дърво“ (Договор BG05M9OP001-2.010-0194-С01) по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014- 2020, процедура BG05M9OP001-2.010 :“Развитие на социалното предприемачество“, Приоритетна ОС 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ с Управляващ орган МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА. Общата стойност на проекта е 299 627.16 лв., от които финансирането от ЕС по линия на ЕСФ е 254 683.08 лв., а националното  финансиране е в размер на 44 944.08 лв. Крайната дата за завършване на проекта е 01. 09. 2019 г., но ние сме уверени, че създаденото от нас Социално предприятие ще продължи да съществува успешно и след това.