За да функционира успешно нашата работилница, нашият екип включва както обичайните за едно предприятие длъжности като Управител, Ръководител продажби, Ръководител производство и други, така и членове като наставници, нуждата от които е обусловена от това, че хората, заети в производството, нямат опит в работата с дърво. Психологът е важен член на нашият екип поради това, че голяма част от заетите в производството на нашите изделия никога не са били наети на легална работа и нямат никакви трудови навици. В изпълнение на нашата мисия е работата на социалния работник и тясното му сътрудничество с психолога.